gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy - 23.09.2016 r.

Olszanka, dnia 15.09.2016r.

Rada Gminy

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XVIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   23.09.2016r. (piątek) o godz. 09.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
 9. Informacja nt. realizacji Funduszu Sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Olszance;
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Olszanka;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030;
 • w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania;
 • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka na lata 2015-2020;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant