gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Olszanka

Olszanka,  dnia  20.02.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka   

OGŁOSZENIE           

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXVII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  28.02.2018r. (środa) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 2. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
 3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Olszanka na lata 2018-2021
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141,00”
 5. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
 6. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
 7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/224/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
 8. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Olszanka wraz z inwentaryzacją”;
 9. w sprawie  przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2018;
 10. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka;
 11. w sprawie przekazania skargi;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant