gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.05.2014

Olszanka, dnia 22.05. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLVI Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 maja  2014 roku   (piątek)  o godz. 14.00. w świetlicy wiejskiej w  Gierszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja nt. ochrony p. poż  w Gminie.
 8. Informacja nt. stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2014/2015
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na rok 2014;
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
 • w sprawie zmiany  Uchwały nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa