gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 18.12.2014 r.

 Olszanka,  dnia 10.12. 2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                          

OGŁOSZENIE      

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na II Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 18 grudnia  2014 roku   (czwartek)  o godz. 09.00. w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2015-2022
 • w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015;
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie prognozy Finansowej;
  • odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu;
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek
  • głosowanie;
 • w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w  sprawach podróży służbowych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka;
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
 • 04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok;
 • w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2015 rok
 • z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zmiany uchwały nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z  dnia  18  grudnia  2013r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnej  Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych  na lata 2014-2020.;
 • przystąpienia Gminy Olszanka  do realizacji projektu pn. „ Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1.  Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

     Przewodnicząca Rady

 /-/ Wanda Galant