gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy - 25.09.2015 r.

Rada Gminy   

Olszanka

Olszanka,  dnia 17.09. 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na VIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   25.09.2015r. (piątek) o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
 9. Informacja nt. Realizacji Funduszu Sołeckiego.
 10. Informacja Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
 11. Podjęcie uchwał:
 • W sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 214 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015,
 • W sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2015-2022,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka,
 • w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony -1 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony – 1 rok,
 • w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olszanka.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant